Algemene voorwaarden

 1. Labré advocaten is een maatschap volgens Nederlands recht, bestaande uit besloten vennootschappen en natuurlijke personen (“partners”). Een lijst van partners wordt op verzoek toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners, haar bestuurders, de bij Labré advocaten werkzame advocaten, overig personeel en door of namens Labré advocaten voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Labré advocaten binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Labré advocaten.
 3. 1. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap, de partners en haar bestuurders, de advocaten en de verder voor de maatschap werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de maatschap komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
  2. Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadegeval, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap, de partners en haar bestuurders, de advocaten en de verder voor de maatschap werkzame personen en derden, in haar totaliteit beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door de maatschap in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium ex BTW hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium ex BTW met een maximum van € 50.000,- ex BTW.
 4. Labré advocaten is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap, vrijwaart de opdrachtgever de maatschap voor alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. 1. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  2. Labré advocaten verwerkt, in het kader van de uitvoering van de opdracht, persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in het toepasselijke privacy statement, in te zien op de website van Labré advocaten (www.labre.nl), tabblad “Over Labré”. Het privacy statement beval ook informatie over de bewaartermijnen van het met de opdracht gevormde dossier.
  3. Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt de opdrachtgever (en/of zijn eventueel betrokken contact- en tussenpersonen) er tevens mee in dat zijn/haar e-mailadres wordt gebruikt voor het door Labré advocaten verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars en lezingen. Mocht hij/zij hier geen prijs op stellen, dan kan hij/zij zich te allen tijde afmelden door middel van een e-mail met dit verzoek aan ln.erbal@ofni, of door op de afmeldbutton onderaan een dergelijke mailing te klikken.
 6. 1. De tarieven van de bij Labré advocaten werkzame advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. De maatschap is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen. Een lijst met de thans geldende tarieven is op verzoek beschikbaar.
  2. Labré advocaten is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de opdracht een depot of voorschot te vragen in verband met toekomstig honorarium en verschotten, en (voortzetting van) de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling daarvan is ontvangen: Labré advocaten zal de opdrachtgever tijdig informeren indien zij van dit opschortingsrecht gebruik maakt.
 7. Declaraties van Labré advocaten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Labré advocaten aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand.
 8. 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Labré advocaten is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Labré advocaten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Labré advocaten om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Labré advocaten en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op https://labre.nl.