Privacy statement

Algemeen
Labré advocaten, hierna Labré genoemd, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande (hierna: “het Privacy Statement”) wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Labré verwerkt. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle partijen van wie wij persoonsgegevens verwerken (waaronder maar niet beperkt tot cliënten, wederpartijen, websitebezoekers, leveranciers en sollicitanten), met uitzondering van werknemers, opdrachtnemers en/of andere betrokkenen die werk verrichten voor Labré. Voor laatstgenoemde betrokkenen hanteren wij een separaat privacy statement.

Verwerkingsverantwoordelijke
Naam kantoor: Labré advocaten
Adres: De Lairessestraat 180C
Postcode/plaats: 1075 HM Amsterdam
Contactpersoon: R.C.M. Andriessen
Telefoonnummer: +31 20-3052030
E-mail: ln.erbal@ofni
KvK-nummer: 34375394

Doel verwerking persoonsgegevens
Labré verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het identificeren van onze cliënten met het oog op onze wettelijke verplichting daartoe;
 • het voeren van onze administratie;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten (waaronder verzending van onze nieuwsbrief);
 • het analyseren van websitegebruik;
 • werving en selectie (sollicitaties);
 • communicatie met leveranciers en overige derden;
 • zorgdragen voor beveiliging van onze (IT) systemen;
 • verdediging tegen (juridische) claims;
 • overige gerechtvaardigde (zakelijke) belangen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Labré verwerkt mogelijk de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 • NAW-gegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om onze zaken te kunnen behandelen/zaken met u te kunnen doen;
 • uw identiteitsbewijs (met het oog op onze wettelijke verplichting daartoe);
 • bankrekeningnummer;
 • IP-adressen;
 • in beperkte mate medische gegevens (bijvoorbeeld bij zaken omtrent arbeidsongeschiktheid);
 • in beperkte mate strafrechtelijke gegevens (bijvoorbeeld bij zaken waarin dit aan de orde is);
 • in het geval van sollicitanten: gegevens zoals opgenomen in het CV, inclusief gegevens over gevolgde opleidingen en het arbeidsverleden en overige gegevens met het oog op het vervullen van de functie;
 • overige informatie die noodzakelijk is voor de eerder genoemde doelen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Labré omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Labré verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van (één of meerdere van) de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Labré deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een derde partij in opdracht van Labré, zoals een IT-leverancier, websitebeheerder en/of vertaler, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures (bijvoorbeeld gerechtelijke instanties en/of de deurwaarder) of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Labré persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Labré uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Labré ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Labré hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Labré gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Labré in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Labré bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot verschillende situaties/onderwerpen gedurende de hierna specifiek benoemde termijnen:

 • dossiers van zaken: fysieke (papieren) dossiers van zaken gedurende 7 jaren en digitale dossiers van zaken (inclusief de daaraan gekoppelde persoonsgegevens) gedurende 10 jaren na afloop van het boekjaar waarin het dossier is afgesloten;
 • nieuwsbrief: tot en met het moment waarop u zich uitschrijft;
 • klachten: gedurende 1 jaar na volledige afhandeling van de betreffende klacht;
 • websitebezoek: IP-adressen die worden verzameld bij een websitebezoek worden bewaard door Google gedurende 50 maanden (of een andere door Google vastgestelde termijn). Indien en voor zover gegevens worden doorgestuurd naar (servers van) Google in de Verenigde Staten, geldt dat Google zich heeft gecertificeerd op grond van het EU-US Privacy Shield en op die basis een passend beschermingsniveau biedt;
 • sollicitaties: gedurende 3 maanden na afronding van de betreffende sollicitatieprocedure;
 • gegevens van leveranciers: gedurende 7 jaren na afloop van het boekjaar waarin wij laatstelijk gebruik hebben gemaakt van uw diensten/producten;
 • eventuele andere situaties: niet langer dan noodzakelijk voor de in dit Privacy Statement beschreven doeleinden van de gegevensbescherming dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

In alle gevallen geldt dat wij bovengenoemde termijnen hanteren, tenzij sprake is van zwaarwegende belangen om persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld: in geval van (verwachte) juridische geschillen) of deze nog nodig zijn voor een van de andere doelen als genoemd in dit Privacy Statement.

Privacyrechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór uw intrekking). Het is echter mogelijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens ook gebaseerd is op een andere grond en in dat geval zal Labré uw persoonsgegevens blijven verwerken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Labré aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Ron Andriessen via het postadres of via ln.erbal@ofni. Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Labré neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor verwijzen wij u naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik social media
Naast onze website beschikt Labré ook over sociale (media) netwerken, zoals LinkedIn. Labré houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies en Google Analytics
Labré gebruikt analytische en functionele cookies. Met analytische cookies worden bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bijgehouden om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website en deze te kunnen verbeteren. Met functionele cookies zorgen wij ervoor dat onze website goed werkt. Tot slot gebruiken wij Google Analytics om ons websitegebruik te analyseren.

Geen persoonsgegevens aan ons verstrekken
Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet aan Labré wilt verstrekken? Aangezien het verstrekken van persoonsgegevens een contractuele verplichting is als u gebruik wilt maken van de diensten van Labré, wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn u te identificeren en het verstrekken van persoonsgegevens eveneens noodzakelijk is als u wilt solliciteren naar een functie, zal het weigeren om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, de mogelijkheid belemmeren om zaken met u te doen, contact met u te leggen en/of verder te gaan met een sollicitatieprocedure.

Aanpassing Privacy Statement
Labré heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op onze website gepubliceerd.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met Ron Andriessen via ons postadres of via ln.erbal@ofni.