Klachtenregeling

Labré advocaten streeft ernaar uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. In het geval u desondanks ontevreden bent over aspecten van de dienstverlening, en overleg hierover met de betreffende advocaat naar uw mening onvoldoende uitkomst heeft geboden, dan kunt u schriftelijk een officiële klacht bij Labré advocaten indienen. Uw brief moet worden geadresseerd aan “De klachtenfunctionaris van Labré advocaten”.

Een klacht kan betrekking hebben op het gedrag van de advocaat, de kwaliteit van het geleverde werk of de hoogte van de factuur.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door onze klachtenfunctionarissen, mr. Ramon Ridder en mr. Tim Boer. Zij zullen uw klacht als volgt behandelen.

Binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht zult u schriftelijk door de klachtenfunctionaris worden geïnformeerd dat de klacht in behandeling is genomen en dat er naar wordt gestreefd uiterlijk binnen een maand na verzending van de schriftelijke bevestiging inhoudelijk te reageren.

De klacht zal inhoudelijk worden besproken met de behandelend advocaat en/of verantwoordelijk compagnon. Ook hiervan zal in de schriftelijke bevestiging melding worden gemaakt. Indien daartoe aanleiding bestaat kan de klachtenfunctionaris nadere informatie inwinnen bij de cliënt en die vervolgens bespreken met de behandelend advocaat en/of verantwoordelijk compagnon.

Indien u na de schriftelijke inhoudelijke reactie van de klachtenfunctionaris de klacht handhaaft, kan de klachtenfunctionaris besluiten wederom inhoudelijk en binnen een redelijke termijn te reageren dan wel, afhankelijk van de aard van u klacht, u te verwijzen naar de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam of de Rechtbank te Amsterdam.

Labré advocaten is verplicht verzekerd tegen het risico van schade ten gevolge van beroepsfouten. De aansprakelijkheid van de betreffende opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt. Voorts zijn de algemene voorwaarden, die ter inzage zijn op de website, van toepassing op alle dienstverlening van Labré advocaten.