Ondernemings- en Insolventierecht

Ondernemen in Nederland – Not only Big Brother is watching you

Minister Hoekstra heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nieuw eigendomsregister, het UBO-register. Het voorstel houdt in dat ondernemingen vanaf januari 2020 verplicht worden de ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende in te schrijven in dit UBO-register. Het gaat hier om de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap in een onderneming hebben. Bij de BV en NV zijn dit bijvoorbeeld de personen die 25% of meer van de aandelen in een onderneming hebben.

Het register zal een onderdeel gaan vormen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waardoor persoonsgegevens zoals de naam, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, woonstaat én het aandelenbelang van de uiteindelijke belanghebbenden straks voor eenieder inzichtelijk is. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen de gegevens van de uiteindelijke belanghebbende worden afgeschermd. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een onevenredig risico op kidnapping of geweld bestaat.

Er is veel kritiek geuit op het wetsvoorstel, omdat de publicatie van de persoonsgegevens van de uiteindelijke belanghebbenden een schending oplevert van de privacy. Minister Hoekstra pleit echter juist voor die transparantie, omdat het bijdraagt aan de identificatie en detectie van personen die het financiële stelsel misbruiken.

Het UBO-register vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat alle lidstaten van de EU een UBO-register hebben. Het doel van een dergelijk register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Daarbij kan worden gedacht aan witwassen, corruptie en de financiering van terrorisme. Door de transparantie van het UBO-register, kunnen personen zich niet langer verschuilen achter juridische entiteiten.

Bij het structureren van ondernemingen zal met deze nieuwe regelgeving rekening moeten worden gehouden. Op dit moment wordt er vaak voor gekozen om één aandeel uit handen te geven, om te voorkomen dat de (feitelijk) enig aandeelhouder wordt vermeld in het Handelsregister. Dat zal in de toekomst niet meer voldoende zijn. Hoewel er nog wel mogelijkheden te bedenken zijn, zullen aandeelhouders er in het algemeen rekening mee moeten houden dat hun identiteit bekend wordt. Dus: Everybody will be watching you! 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Mayk Koria, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra of mr. Laura Pordon van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu