Bestuursrecht

Terugkeer gefaseerde vergunningverlening voor realiseren bouwwerken?

Onder het oude recht kon een bouwvergunning, voor wat betreft de te hanteren toetsingskaders van artikel 44 lid 1 Woningwet (oud) in fasen worden verleend. Ook een feitelijke fasering in de bouw van bouwwerken kon onder het oude recht worden bereikt door het totale bouwplan op te knippen in deelplannen, waarvoor afzonderlijke bouwvergunningen werden aangevraagd. Deze bouwvergunningen konden dan worden verleend op basis van één vrijstelling die voor het totale bouwplan was verleend.

Sinds de inwerkingtreding van de Wabo is het in delen realiseren van een bouwplan door het aanvragen van meerdere omgevingsvergunningen voor bouwen niet meer mogelijk. Dat komt omdat het bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan twee omgevingsvergunningplichtige activiteiten zijn die (op grond van artikel 2.7 lid 1 Wabo) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Deze – onbedoelde! – beperking ten opzichte van het oude recht is door de regering inmiddels erkend. In het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet wordt voorgesteld de onlosmakelijke samenhang tussen het afwijken van het bestemmingsplan en andere (bouw)activiteiten die leiden tot die afwijking, door te snijden. Wordt het wetsvoorstel op dit punt aangenomen, dan is het weer mogelijk om een bouwplan op te knippen en voor te bouwen bouwwerken meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen, die kunnen worden verleend op basis van één omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Voor de bouwpraktijk is dit wenselijk, bijvoorbeeld om een fasering in het bouwproces aan te brengen of omdat de bouw in opdracht van verschillende eigenaren plaatsvindt.

LRT-advocaten blijft u omtrent deze wetgevingsontwikkeling op de hoogte houden.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu