Arbeidsrecht

Aanpassing WWZ

De Wet Werk en Zekerheid is alweer enige tijd van toepassing en inmiddels is gebleken dat verschillende wijzigingen wenselijk zijn, zo heeft minister van Sociale Zaken en Zekerheid Lodewijk Asscher aangekondigd. Onlangs zijn enkele wijzigingen gepresenteerd.

Seizoensarbeid
De wijziging in relatie tot seizoensarbeid betreft de ketenbepaling. Onder de nieuwe wet worden contracten, die elkaar met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden hebben opgevolgd, als ‘reeks van contracten’ gezien. Dat leidt vooral in de seizoensarbeid tot problemen. Asscher wil aan die problemen tegemoet komen door het mogelijk te maken dat de minimale onderbreking bij cao kan worden teruggebracht van 6 naar 3 maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht.

Transitievergoeding en vervangende cao-regeling
Een werknemer kan geen aanspraak maken op een transitievergoeding indien de werknemer volgens een cao aanspraak maakt op een gelijkwaardige voorziening. Volgens de voorgestelde wijziging hoeft de voorziening waarin de cao voorziet in het geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Het gevolg is dat cao-partijen kunnen bepalen wat de omvang van een dergelijke voorziening zal zijn en deze voorziening mag lager zijn dan de transitievergoeding.

Transitievergoeding langdurig zieke werknemer
De langdurig zieke werknemer kan bij ontslag aanspraak maken op de transitievergoeding. Als gevolg van de voorgestelde wijziging zal de werknemer nog steeds aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding, maar werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een verschuldigde transitievergoeding vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Daar staat wel een hogere premie tegenover. Asscher meent dat er als gevolg van dit voorstel niet langer een reden voor werkgevers zal zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer in stand te houden (slapend dienstverband) teneinde te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald.

Inwerkingtreding
Het is de bedoeling dat op 1 juli 2016 de wijziging van de ketenbepaling voor seizoenswerknemers al gerealiseerd is. Voor de overige wijzigingen zal een wetsvoorstel worden voorbereid, welke naar verwachting op 1 januari 2018 in werking zal kunnen treden. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Francis ten Broeke of mr. Liza Krijgsheld van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: