Ondernemings- en Insolventierecht

Inflatiecorrectie, mag ik die automatisch toepassen?

Op 10 januari jl. verscheen in de media het bericht dat de inflatie in 2022 historisch hoog was. Vooral energie en voedingsmiddelen werden duurder. De voorspelling is dat in 2023 de inflatie hoog zal blijven. Dit nieuws is op zichzelf weinig verrassend. De laatste maanden van 2022 is dit onderwerp in de media uitvoerig belicht. De consument voelt de gevolgen van de inflatie in zijn portemonnee. Ondernemers ondervinden, onder andere door hogere lonen en de hiervoor genoemde oorzaken, ook de gevolgen van de torenhoge inflatie. Om niet een valse start van het nieuwe jaar te maken is het goed om na te denken of deze gevolgen kunnen worden beperkt. En ja, dat kan. Een optie is het toepassen van een inflatiecorrectie.

Een inflatiecorrectie is een prijsverhoging die gelijk is aan een percentage dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld. Het CBS heeft het (gemiddelde) inflatiepercentage van afgelopen jaar vastgesteld op 10%.

Wanneer mag een inflatiecorrectie worden toegepast?
Het toepassen van de inflatiecorrectie is mogelijk indien partijen dat (schriftelijk) zijn overeengekomen. Op grond van een ‘inflatiecorrectiebeding’ mag de ondernemer zijn prijzen verhogen in lijn met het inflatiepercentage. Dat beding wordt vaak nog geconcretiseerd en wordt daarin opgenomen hoe vaak en wanneer de inflatiecorrectie wordt toegepast.

Overigens kan een inflatiecorrectiebeding ook in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Zaak is dan wel dat de algemene voorwaarden (op juiste wijze) van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. Zie hier een artikel dat wij eerder hebben geschreven over (het van toepassing verklaren van) algemene voorwaarden.

Let op: indien de wederpartij een consument is, is het niet toegestaan om in de algemene voorwaarden een beding op te nemen waarbij de gebruiker binnen 3 maanden nádat de overeenkomst tot stand is gekomen de prijs mag verhogen. Zo een beding is alleen toegestaan als de consument-wederpartij in dat geval de overeenkomst mag beëindigen.

Wat als een ‘inflatiecorrectiebeding’ ontbreekt?
Als een inflatiecorrectiebeding ontbreekt is het in beginsel niet toegestaan om een inflatiecorrectie toe te passen (prijs dienovereenkomstig te verhogen). Indien een inflatiecorrectie toch wordt toegepast, kan de wederpartij mogelijk nakoming vorderen (de oude prijs blijft gelden) of de overeenkomst beëindigen. Mocht een dergelijk beding ontbreken kunnen, voordat een inflatiecorrectie worden toegepast, de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden worden gewijzigd door een dergelijk beding daarin op te nemen. De wederpartij is echter niet automatisch gebonden aan de wijziging en het beding en zal de gewijzigde overeenkomst/algemene voorwaarden moeten aanvaarden. Pas daarna kan de inflatiecorrectie, zonder het risico van beëindiging, worden toegepast.  

Wilt u bijvoorbeeld weten of u een inflatiecorrectie mag toepassen of wordt u geconfronteerd met een leverancier die een inflatiecorrectie toepast en wilt u weten wat u daartegen kunt doen, dan denken we graag met u mee.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Mayk Koria, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven of mr. Laura Pordon van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: