Vastgoed / Huurrecht

Wet Goed Verhuurderschap

De verwachting is dat de Wet Goed Verhuurderschap (hierna: “de wet”) op 1 juli 2023 in werking treedt. Het doel van de wet is om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten zoals bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie, excessieve huurprijzen en achterstallig onderhoud.

Algemene regels voor goed verhuurderschap
In de wet is een basisnorm opgenomen voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Onder meer zijn de volgende regels geformuleerd:

  • de huurovereenkomst dient schriftelijk vastgelegd te worden;
  • huurders moeten goed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten;
  • verhuurders moeten gebruik maken van een inzichtelijke selectieprocedure voor huurders;
  • het is voor een verhuurbemiddelaar verboden om dubbele bemiddelingskosten te vragen;
  • bij de afrekening van servicekosten moet aan de huurder een volledige kostenspecificatie worden verstrekt en mogen er alleen servicekosten in rekening worden gebracht die een wettelijke basis hebben.

Verhuurvergunning voor reguliere woonruimte
Naast deze algemene regels kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen om in bepaalde gebieden woonruimte te verhuren en daaraan voorwaarden verbinden. Zo mag een gemeente bijvoorbeeld eisen stellen aan de kwaliteit van het onderhoud en de maximale huurprijs. Gemeenten krijgen daarbij ook de bevoegdheid om de verleende vergunning in te trekken indien een verhuurder geen goed verhuurder blijkt te zijn. Dergelijke vergunningen zijn bedoeld om sociaaleconomisch kwetsbare huurders te beschermen.

Verhuurvergunning met betrekking tot arbeidsmigranten
Voor de verhuur aan arbeidsmigranten kunnen gemeenten ook een verhuurvergunning instellen. Gemeenten kunnen aan de vergunning voorwaarden verbinden ten aanzien van onder andere aan wie de woning wordt verhuurd, hoeveel personen er maximaal mogen wonen en voorzieningen voor hygiëne en voedselveiligheid.

Handhaving
De gemeente dient erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd en dient zo nodig handhavingsmaatregelen te nemen. Gemeenten zijn verplicht een meldpunt in te richten waar huurders en woningzoekende anoniem meldingen kunnen doen over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars.

De gemeente kan bij overtreding van de wet een boete opleggen van € 22.500,00-, die bij herhaling van de overtreding kan oplopen tot € 90.000,00. Als er twee keer een bestuurlijke boete is opgelegd binnen 4 jaar kan de gemeente zelfs besluiten om het gehuurde in beheer te nemen. In dat geval is de gemeente bevoegd om alle handelingen te verrichten die volgens de wet tot de rechten en plichten van de verhuurder behoren.

Conclusie
De wet bevat ingrijpende verplichtingen met verstrekkende gevolgen bij het niet naleven van deze verplichtingen. Verhuurders zijn nu aan zet om hier gevolg aan te geven.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, mr. Nathalie Berenschot of mr. Siegrid Reitsma van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: