Arbeidsrecht

NOW 3.0: inspelen op de nieuwe economische situatie

Sinds 6 april jl. kunnen werkgevers die een omzetdaling verwachten van minimaal 20% onder de NOW regeling een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Na de NOW 1.0 is de NOW 2.0 geïntroduceerd. Aanvragen onder de NOW 2.0 regeling konden worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.
Per 1 oktober 2020 loopt de tweede regeling af. Inmiddels heeft het kabinet op 28 augustus 2020 in een kamerbrief bekend gemaakt dat per 1 oktober 2020 de NOW-regeling voor een tweede maal wordt verlengd, de NOW 3.0.
Het doel van de regeling is en blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar daarnaast wil het kabinet ook dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom zal met de NOW 3.0 onder andere de hoogte van de subsidie en de loonsom (geleidelijk) worden afgebouwd.
De details van deze nieuwe regeling hebben wij hieronder voor u uiteengezet.

Wijzigingen NOW 3.0

  1. Drie tijdvakken: Nieuw is dat de NOW 3.0 zal bestaan uit drie tijdvakken van telkens drie maanden: het eerste tijdvak loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020, het tweede tijdvak van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en het laatste tijdvak van 1 april tot en met 30 juni 2021. Per tijdvak kan een aparte aanvraag worden ingediend.
  2. Omzetdaling: Enkel bedrijven met een omzetdaling van 20% of meer kunnen in aanmerking komen voor de NOW 3.0. Vanaf 1 januari 2021, het tweede tijdvak, moet er zelfs sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30% en dit geldt ook voor het derde tijdvak.
  3. Hoogte vergoeding: Onder de NOW 1.0 en 2.0 bedroeg de steun van de overheid maximaal 90% van de loonkosten. Onder de NOW 3.0. ligt dit percentage lager, op 80% van de loonkosten in het eerste tijdvak. In het tweede en derde tijdvak zal het percentage nog verder worden afgebouwd naar 70% en respectievelijk 60%.
  4. Maximaal te vergoeden loon derde tijdvak: In de eerste twee tijdvakken zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer gelijk blijven aan het bedrag onder de NOW 1.0 en NOW 2.0 (€ 9.538 per maand). In het derde tijdvak (april tot en met juni 2021) zal dit bedrag echter worden verlaagd naar maximaal 1x het maximum dagloon per werknemer (sinds 1 januari 2020 is dit € 219,28 euro bruto, inclusief vakantietoeslag).
  5. Daling loonsom: In de voorgaande NOW-regelingen, had een dalende loonsom door vertrekkende werknemers gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke toe te kennen subsidie. In de NOW 3.0 verandert dit: omdat er een afbouw is in de hoogte van de vergoeding is het voor werkgevers mogelijk om de loonsom gelijkelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%. Dit zogenaamde ‘vrijstellingspercentage’ is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Daalt de loonsom dus bij een werkgever die de NOW 3.0 heeft aangevraagd, dan zal de subsidie niet worden verlaagd.

De werkgever kan daarom in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan bijvoorbeeld via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In de kamerbrief is ten opzichte van dat laatste punt wel opgemerkt dat onverminderd blijft gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast.

Drie tijdvakken
Opvallend is de lange periode die wordt uitgetrokken voor de NOW 3.0 en daarmee samenhangend de daling van de vergoeding met mogelijkheid voor werkgevers om de totale loonsom in de organisatie te laten dalen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het kabinet steun wil bieden om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden maar het realistisch is om te beseffen dat niet alle werkgelegenheid kan worden behouden. Werkgevers krijgen zo de ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Verplichtingen uit NOW 2.0
De verplichtingen die de NOW 2.0 heeft geïntroduceerd blijven bestaan. Het verbod op bonus en/of dividenduitkeringen blijft dus gehandhaafd. Het is echter (nog) niet duidelijk hoe dit bonusverbod zich verhoudt tot de drie tijdvakken van de NOW 3.0 en of dit verbod ook zal gelden voor het boekjaar 2021.
Naast het bonusverbod blijft ook de inspanningsverplichting met betrekking tot scholing gelden voor de werkgever.
De correctie van de loonsom en de eventuele ontslagboete (korting van 5%) wegens bedrijfseconomisch ontslag (bij ontslagen van 20 of meer werknemers) komt te vervallen. De ontslagboete van 50% is al met de invoering van de NOW 2.0 komen te vervallen en dit zal niet veranderen.

Looptijd
De NOW 3.0 zal een looptijd hebben van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen en voorschot
Naar verwachting kan vanaf 16 november 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd onder de NOW 3.0, voor het eerste tijdvak. De aanvraag kan dan ook worden ingediend met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 oktober 2020.
Per tijdvak kan vervolgens worden besloten of er een aanvraag wordt gedaan. Zowel werkgevers die een subsidieaanvraag hebben gedaan onder de eerste en/of tweede NOW-regeling als werkgevers die nu voor het eerst een beroep willen doen op de NOW, kunnen een aanvraag indienen.

Tot slot
Naar verwachting zal de tekst van de NOW 3.0 uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Het is derhalve mogelijk dat er nog wijzingen zullen plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen, mr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu