Ondernemings- en Insolventierecht

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Van NOW tot TOA-krediet, de belangrijkste steunmaatregelen kort op een rij

Dit korte artikel is met name relevant voor: (MKB)-ondernemers, financieel adviseurs, advocaten, curatoren, accountants en boekhouders

Het kabinet heeft op 27 mei aangekondigd het pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven nogmaals te verlengen. Tegelijkertijd lijkt dit (voorlopig) de laatste verlenging te zijn en maakte het kabinet ook bekend dat belastingschulden niet worden kwijtgescholden. Hoe komt een ondernemer de komende maanden door en wat lijken op dit moment mogelijkheden te zijn in het post-corona tijdperk? Hieronder zetten wij kort de belangrijkste steunmaatregelen op een rij, gevolgd door een aantal aanbevelingen.

NOW – de werknemerskostenregeling (link)
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): de NOW 3 (waarover onze collega’s van arbeidsrecht hier al eerder schreven) zoals die nu geldt wordt verlengd en kan ook in het derde kwartaal van 2021 (1 juli t/m 30 september) door werkgevers gebruikt worden. De regeling is ongewijzigd, wat onder meer het volgende betekent:

  • Werkgevers voldoen aan minimaal 20% omzetverlies;
  • Het maximale vergoedingspercentage is 85% van de loonsom;
  • De maximale vergoeding per werknemer is tweemaal het dagloon, met een maximumbedrag van EUR 9.538 euro per maand;
  • De loonsomvrijstelling bedraagt 10% van de loonsom, met februari 2021 als referentiemaand; en
  • De forfaitaire opslag bovenop werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies bedraagt 40%.

Belangrijke aanpassing is dat voor de berekening van de omzet ontvangen gelden uit de Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) niet worden meegerekend. Dat is natuurlijk een groot voordeel voor ondernemers. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor de NOW aanvragen onder NOW 3 vanaf 1 oktober 2020.

TVL – de vaste lasten regeling (link)
Ook de TVL voor ondernemingen wordt door het kabinet ongewijzigd verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021. Ondernemingen kunnen daardoor bij een omzetdaling van ten minste 30% een tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen van 100% naar rato van de omzetdaling, met een opslag voor bepaalde sectoren voor specifieke kosten. Denk aan de detailhandel, reisbranche en land- en tuinbouw. Als referentiekwartaal voor de omzetdaling kan gekozen worden tussen het derde kwartaal van 2020 en 2019. Het maximumbedrag dat een MKB-ondernemer (< 250 fte in dienst, of netto omzet < EUR 50 miljoen en balanstotaal < EUR 43 miljoen) kan ontvangen is EUR 550.000, voor grotere bedrijven die niet als MKB kwalificeren wordt dit EUR 600.000.

Tozo – de zelfstandigenregeling (link)
Voor zelfstandige ondernemers wordt de periode waarover subsidie onder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) kan worden aangevraagd ongewijzigd is verlengd tot 1 oktober 2021. Een subsidie onder de Tozo is voor zelfstandigen die ten minste 1.225 uur per jaar werken voor hun onderneming kan zowel de vorm van een gift als een lening hebben:

  • De gift is beschikbaar voor zelfstandigen die een inkomen verwachten dat lager is dan de bijstandsnorm; en
  • De lening is voor zelfstandigen die niet aan lopende financiële verplichtingen van de onderneming kunnen voldoen.

Belastingen – géén kwijtschelding, wél uitstel
Belastingen worden niet kwijtgescholden. Vanaf 1 juli 2021 wordt van ondernemers weer verwacht dat zij belastingen die vanaf die datum verschuldigd worden gaan betalen. De al opgebouwde belastingschuld hoeven ondernemers pas vanaf 1 oktober 2022 terug te betalen. De aflossingstermijn voor terugbetaling van de opgebouwde belastingschuld is verlengd naar 5 jaar, waardoor aflossing uiterlijk in oktober 2027 moet plaatsvinden.

De Belastingdienst verlaagt ook tijdelijk de invorderingsrente op de opgebouwde belastingschuld. Op 1 januari 2022 geldt een percentage van 1%. Op 1 juli 2022 wordt dit verhoogd naar 2%, op 1 januari 2023 naar 3% en op 1 januari 2024 naar 4%. Ondernemingen krijgen dus de tijd voor aflossing, maar hoe eerder je aflost hoe minder rente verschuldigd is.

TOA – de doorstartfinanciering voor ondernemers (link)
Eerder dit jaar kondigde het kabinet het ‘Time Out Arrangement’ (TOA) aan. Hieronder kunnen MKB-ondernemingen een TOA-krediet ontvangen om een doorstart via een schuldeisersakkoord buiten faillissement te bewerkstelligen. Doelgroep van het TOA-krediet zijn MKB-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn en via de WHOA (zie hierna) een bindend schuldeisersakkoord bewerkstelligen.

Vanaf 1 januari 2021 bestaat de mogelijkheid voor schuldeisers en schuldenaren om onder de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) verzoek te doen tot herstructurering van schulden buiten faillissement of een gecontroleerde liquidatie buiten faillissement. Over de WHOA schreven wij hier al kort. Het voordeel van de WHOA is dat een akkoord met de meerderheid van de schuldeisers kan worden opgelegd aan schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd. Om tot een doorstart via schuldeisersakkoord te komen heeft de onderneming in veel gevallen extra financiering nodig, die in de markt moeilijk verkrijgbaar is.

Het TOA-krediet vult deze lacune en vanaf vandaag (1 juni 2021) kunnen ondernemers via Qredits van TOA-krediet gebruik maken. Een TOA-krediet kan worden aangevraagd bij aanvang van een WHOA-traject en wordt toegekend nadat een akkoord daadwerkelijk tot stand is gekomen. Voor een succesvolle aanvraag moet de WHOA startverklaring, een herstructureringsplan en een (al dan niet goedgekeurd) crediteurenakkoord aan Qredits worden gestuurd.

Het TOA-krediet bedraagt maximaal EUR 100.000 en kan bestaan uit werkkapitaal en achtergesteld vermogen, waardoor het makkelijker moet worden om vervolgfinanciering van banken aan te trekken. Het achtergestelde vermogen mag maximaal 30% van de totale leensom bedragen. Over werkkapitaal wordt 2,5% rente betaald, over achtergesteld vermogen 5,25%. De maximale looptijd van het krediet is zes jaar. Voor zowel werkkapitaal als achtergesteld vermogen is een persoonlijke borgstelling vereist.

De overheid heeft ‘slechts’ EUR 200 miljoen gereserveerd voor het verstrekken van TOA-kredieten. Onze verwachting is dat dit bedrag relatief snel is uitgegeven. Om te voorkomen dat ondernemers achter het net vissen, kunnen zij daarom beter vroeger dan later een aanvraag doen indien zij verwachten het TOA-krediet nodig te hebben. The early bird gets the worm!

Leningen / Garanties met borgstelling door de overheid
Ondernemingen kunnen ook gebruik maken van liquiditeitssteun via:

  • de Borgstelling MKB kredieten (BMKB-C) (link) is beschikbaar voor MKB-ondernemers voor leningen tot EUR 1,5 miljoen. De sectoren landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg en bedrijven in de financiële sector en vastgoed zijn uitgesloten van deze regeling;
  • de GO-C garantieregeling (link) voor (middel)grote ondernemingen voor leningen tussen de EUR 1,5 miljoen en EUR 150 miljoen. Ondernemingen in de publieke gezondheidszorg, de financiële sector en vastgoed zijn uitgesloten van deelname; en
  • via Qredits (link) een overbruggingskrediet van maximaal EUR 25.000.

Aanbevelingen – handelen als een goed bestuurder betaamt
Van de bestuurder van een onderneming in zwaar weer mag verwacht worden dat hij maatregelen neemt om de onderneming door moeilijke tijden heen te loodsen. Onzes inziens zouden bestuurders gebruik daarom gebruik moeten maken van de steunmaatregelen waar de onderneming recht op heeft. Dit voorkomt discussies met een curator over dit onderwerp.

Het is daarom aan te raden dat een bestuurder schriftelijk vastlegt op welke regelingen hij heeft overwogen een beroep te doen en daarbij ook schriftelijk vastlegt waarom hij wel of niet een beroep heeft gedaan op die regelingen.

De overheidssteun loopt naar verwachting niet langer door dan september. Het is ook belangrijk dat bestuurders nadenken over de periode daarna. Indien de schuldenlast naar verwachting voor liquiditeitsproblemen zorgt, zou nu al een schuldeisersakkoord voor een doorstart of gecontroleerde liquidatie onder de WHOA moeten worden onderzocht. Indien voor een doorstart financiering nodig is, kan waarschijnlijk een beroep doen op het TOA-krediet. Wij helpen hier graag bij. Ook nemen we graag een concrete casus als voorbeeld met u door. In onderstaande artikelen hebben we voor een fictieve onderneming al een aantal aspecten van een onderneming in zwaar weer behandeld.

Hotel Boutique: faillissementsaanvraag

Hotel Boutique: WHOA en TOA

Hotel Boutique: alternatieve oplossingen?

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Mayk Koria, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven of mr. Laura Pordon van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu