Arbeidsrecht

Wijzingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2023

Op het gebied van het arbeidsrecht gaat met ingang van 1 juli 2023 weer het nodige veranderen. De meest relevante wetswijzigingen hebben wij hieronder toegelicht.

Loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid na bereiken AOW-leeftijd
Als een werknemer arbeidsongeschikt is, is de werkgever in beginsel verplicht gedurende een periode van maximaal 104 weken het loon door te betalen. Voor arbeidsongeschikte werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (“AOW-werknemer(s)“), geldt een kortere periode van (slechts) 13 weken. Deze periode wordt met ingang van 1 juli 2023 teruggebracht tot 6 weken.

Let op: voor AOW-werknemers die voor 1 juli 2023 al arbeidsongeschikt waren, geldt nog de termijn van 13 weken.

Plan van aanpak bij re-integratie
Door een wijziging in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar moet vanaf 1 juli 2023 in het plan van aanpak de visie van de werknemer worden vermeld op:

  • de door de werkgever en de werknemer te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt; en
  • op afspraken omtrent de momenten waarop de in het plan van aanpak overeengekomen activiteiten door de werkgever en de werknemer worden geëvalueerd.

Dit geldt ook als reeds in een plan van aanpak gemaakte afspraken worden aangepast, bijvoorbeeld in de (eerstejaars)evaluatie. Bovendien kan de visie worden bijgesteld als daar aanleiding voor is. Als voor 1 juli 2023 een plan van aanpak is opgesteld en deze niet wordt gewijzigd, is het niet nodig om de visie van de werknemer alsnog toe te voegen.

UWV zal op 1 juli 2023 nieuwe formulieren op haar website plaatsen voor het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie, waarin ruimte is toegevoegd voor de visie van de werknemer.

Verhoging minimumloon en maximum dagloon
Met ingang van 1 juli 2023 gaat het minimumloon weer omhoog. Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat van € 1.934,40 bruto per maand naar € 1.995,- bruto per maand. Tegelijk wordt het maximum dagloon verhoogd naar 264,57 bruto per dag, ofwel € 5.754,40 bruto per maand.

Wet toekomst pensioenen
In een recente blog informeerden wij u over de Wet toekomst pensioenen die op 1 juli 2023 in werking zal treden. Met de invoering van de wet per 1 juli 2023 wijzigt er niet direct iets, maar het startschot voor een ingrijpende wijziging is wel gegeven. Zoals aangegeven zullen wij u binnenkort, aan de hand van de toepasselijke tijdslijnen, nader informeren over het op te stellen transitieplan en de verplichtingen die op werkgevers en werknemers rusten in dit verband.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Francis ten Broeke of mr. Liza Krijgsheld van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: