Arbeidsrecht

NOW-regeling 2.0: het tweede steunpakket voor behoud van de werkgelegenheid

Sinds 6 april jl. kunnen werkgevers die een omzetdaling verwachten van minimaal 20% onder de NOW regeling en tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De huidige NOW-regeling loopt af op 1 juli 2020. Aanvragen onder deze regeling kunnen worden ingediend tot en met 5 juni a.s.

Met het oog op het aflopen van voornoemd subsidietijdvak, heeft het Kabinet op 20 mei jl. besloten de NOW-regeling met vier maanden te verlengen. De nieuwe NOW-regeling (de “NOW 2.0”) zal wel een aantal wijzigingen bevatten ten opzichte van de eerste NOW-regeling.

Het doel van de NOW 2.0 blijft hetzelfde: het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel werknemers in dienst te houden.

De nieuwe voorwaarden en de wijzigingen ten opzichte van de eerste NOW-regeling hebben we hieronder voor u uiteengezet.

Nieuwe voorwaarden NOW 2.0: 

 1. Periode voor omzetdaling
  De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Werkgevers die voor de tweede keer de NOW-subsidie aanvragen, moeten deze viermaands periode laten aansluiten op de periode die zij gekozen hebben in het eerste tijdvak.
 2. Referentiemaand loonsom
  De referentiemaand voor de loonkosten voor de NOW 2.0 wordt de loonsom van de maand maart 2020. In de huidige NOW-regeling is dit januari 2020. Voor werkgevers van wie de eerste NOW-aanvraag is afgewezen omdat zij geen loonsom hadden in januari 2020 (of november 2019), betekent dit dat zij mogelijk wél in aanmerking kunnen komen voor de NOW 2.0. 
 3. Forfaitaire opslag
  De huidige NOW-regeling heeft een forfaitaire opslag van 30%. Deze zal worden verhoogd naar 40%. De gedachte is dat er aldus ook een subsidie wordt verstrekt voor andere kosten dan enkel de loonkosten.
 4. Ontslagboete
  Indien een werkgever onder de huidige NOW-regeling ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor werknemers in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, wordt bij vaststelling van de subsidie het loon van de ontslagen werknemer(s) plus een boete van 50% van dit loon, in mindering gebracht op de subsidie: de zogenaamde ontslagboete. Onder de NOW 2.0 komt deze ontslagboete in beginsel te vervallen. De correctie van de loonsom blijft wel overeind.

  Bij grotere ontslagaanvragen – 20 werknemers of meer – zal nog wel een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord is bereikt over de ontslagaanvraag tussen werkgever en de belanghebbende vakbonden (of personeelsvertegenwoordiging).
 5. Verbod op bonussen, winstuitkeringen en inkoop eigen aandelen
  Bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist – dit zijn bedrijven die een voorschot van minimaal € 100.000,– dan wel een vastgesteld subsidie bedrag van € 125.000,– of meer  ontvangen – mogen geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020. Dit geldt tot en met de dag waarop de (aandeelhouders)vergadering plaatsvindt waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

  Voor de goede orde: er mogen wél bonussen worden uitgekeerd aan het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is.
 6. Inspanningsverplichting bij- of omscholing
  Tot slot zal er een inspanningsverplichting tot bij- of omscholing komen te rusten op werkgevers. Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen. In dit kader zal het kabinet zal ook een flankerend crisispakket  – NL leert door – opstellen, met als doel mensen (waaronder ook flexwerkers en zzp’ers) te ondersteunen die hun werk as gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het pakket wordt nog nader uitgewerkt.  

Aanvragen en voorschot

Naar verwachting kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd onder de NOW 2.0 voor de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus 2020. Zowel werkgevers die een subsidieaanvraag hebben gedaan onder de eerste NOW-regeling als werkgevers die nu voor het eerst een beroep willen doen op de NOW, kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.

Ook voor de NOW 2.0 geldt dat het UWV een voorschot van de tegemoetkoming van 80% zal verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of er sprake is van een daling van de loonsom.

Tot slot

Naar verwachting zal de tekst van de NOW 2.0 in juni 2020 worden gepubliceerd. Het is derhalve mogelijk dat er nog wijzingen zullen plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu